Versenynaptár

 

I. Ki az adatkezelő?

 

Az adatkezelő a Magyar Sí Szövetség, a továbbiakban: Adatkezelő

Elérhetőségeink a következők:

Székhely: 1101 Budapest, Kőbányai út 49. „C” ép. 2. em.

Munkapont: 1101 Budapest, Kőbányai út 49. „C” ép. 2. em.

E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

II. Milyen adatok minősülnek személyes adatnak és mit jelent az adatkezelés?

 

Személyes adat bármely adat vagy információ, amely alapján önállóan vagy más adatokkal, információkkal együtt közvetlenül vagy közvetve azonosítható egy konkrét személy.

Az Ön személyes adatai elsősorban a neve, lakcíme, születési helye és ideje, anyja neve, személyi okmányainak száma – ezek az ún. személyazonosító adatok. Ugyanakkor bármely más adat, amely a fenti adatok valamelyikével együtt, annak ismeretében alkalmas arra, hogy Önt azonosítsa, szintén személyes adatnak minősül. Ilyenek lehet például gépjárművének adatai is.

A személyes adatok közül vannak olyanok, amelyek különleges védettséget éveznek, például az egészségügyi adatok. Különleges személyes adatokat a Magyar Sí Szövetség nem kezel.

Adatkezelésnek minősül a személyes adatokkal végzett bármely művelet, például az adatok gyűjtése, tárolása, felhasználása, rendszerezése, továbbítása, módosítása, más adatokkal való összekapcsolása, törlése, megsemmisítése.

 

III. Hogyan védjük a személyes adatokat?

 

A Magyar Sí Szövetség megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy biztosítsa az adatok biztonságos, sérülésmentes kezelését azáltal, hogy védi az adatok titkosságát, integritását és elérhetőségét. E körben a titkosság azt jelenti, hogy csak azok a személyek férhetnek hozzá, akik a jelen tájékoztató alapján erre jogosultak. Az integritás azt jelenti, hogy a személyes adatoknak pontosnak és az adatkezelés céljára megfelelőnek kell lenniük. Az elérhetőség azt jelenti, hogy az erre jogosult felhasználók elérhetik az adatokat, ha erre szükségük van abból a célból, amelyre a felhatalmazásuk kiterjed.

A Magyar Sí Szövetség az Ön adatainak védelme érdekében megfelelő műszaki és szervezési intézkedéseket foganatosított, amelyek az Ön adatait többek között az elvesztés, a manipulálás vagy a jogosulatlan hozzáférés ellen védik. A meghozott intézkedéseket rendszeresen ellenőrizzük, és a technika mindenkori állásának megfelelően folyamatosan aktualizáljuk. Amennyiben az Ön személyes adatainak védelme sérül, és ez előreláthatóan jelentős kockázatot eredményez az Ön jogai tekintetében, erről haladéktalanul, de lehetőleg 72 órán belül értesítjük.

A fenti elveket a Magyar Sí Szövetség és adatfeldolgozói akként érvényesítik, hogy megfelelő hardveres és szoftveres alapú biztonsági intézkedéseket vezetnek be (beleértve a fizikai beléptető rendszereket, hozzáférési rendszereket, zárakat, riasztókat, tűzfalakat stb.). A Magyar Sí Szövetség gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse.

Az adatok elektronikus és kézi rögzítése, nyilvántartása, és megőrzése a Magyar Sí Szövetség, valamint az esetleges adatfeldolgozó mindenkori, vonatkozó szabályzatainak megfelelően történik. Az irányadó szabályzatok tartalmazzák az adatokhoz való hozzáférés részletes előírásait.

A Magyar Sí Szövetség folyamatosan ellenőrzi, karbantartja és frissíti az adatkezeléshez használt rendszereit, szoftvereit.

FONTOS! Kérem, ügyeljen arra, hogy az Önnek átadott vagy Önnel közölt felhasználói adatok és jelszavak biztonságos megőrzéséért és titoktartásáért Ön a felelős.

 

IV. Milyen adatokat gyűjtünk és kezelünk?

 

Személyes adatokat csak a mindenkor hatályos adatvédelmi rendelkezések szerint kezelünk. Amikor Ön kapcsolatba lép velünk, például, ajánlatot kér, gépjárművet vásárol vagy szolgáltatást vesz igénybe, levelezést folytat velünk vagy a honlapunkon egy formanyomtatványt adatokkal kitölt, azzal tudomásul veszi, hogy az adott kapcsolatfelvétel során az Ön által megadott adatokat a jelen tájékoztató VII. pontjában leírt célokból kezelni fogjuk.

Amikor Ön a honlapjainkat felkeresi, az ún. sütik (cookies) automatikusan gyűjtenek személyes adatokat. Erről részletesebben a jelen tájékoztató VIII. pontja szól.

 

V. Mennyi ideig kezeljük, tároljuk a személyes adatokat?

 

A Magyar Sí Szövetség a személyes adatokat csak az adatkezelés céljának fennállása alatt, illetve addig kezeli, amíg arra valamely jogszabály kötelezi. Az adatkezelés céljának megvalósulásával egyidejűleg, vagy ha a jogszabályi kötelezettség megszűnik, illetve, ha azt az érintett kéri, a vonatkozó személyes adatok törlésre vagy anonimizálásra kerülnek. A Magyar Sí Szövetség fenntartja magának a jogot, hogy – a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges adatok kivételével – az adatkezelést megszüntesse, és az adatokat ennél korábbi időpontban is törölje, amennyiben az adatok kezelése már nem szükséges.

 

VI. Milyen harmadik személynek adjuk át a személyes adatokat?

 

A Magyar Sí Szövetség nem továbbítja az Ön személyes adatait az Európai Unión kívüli országokba, valamint nem adja át a személyes adatokat harmadik személyeknek azok saját üzleti céljaira való felhasználásra (például, adatbányász vagy direkt marketing cégek). Ugyanakkor előfordulhat, hogy Magyar Sí Szövetségnek különböző okokból továbbítani kell az Ön meghatározott adatait különböző hatóságoknak vagy más adatkezelőknek, illetve adatfeldolgozóknak.

 

VI.1. Hatóságoknak való átadás

 

A Magyar Sí Szövetség jogszabályi kötelezettség vagy hatósági megkeresés alapján köteles lehet bizonyos adatokat átadni az arra jogosult hatóságoknak (például, a rendőrségnek). Adatvédelmi incidens esetén, azaz amikor az általunk kezelt adatok véletlenül vagy jogellenesen megsemmisülnek, elvesznek, megváltoznak, jogosulatlanul közlik őket harmadik személlyel, vagy jogosulatlanul hozzáfér valaki, bizonyos adatoknak az adatvédelmi hatóság részére történő átadása válhat szükségessé.

 

VI.2. Átadás adatfeldolgozóknak

 

A Magyar Sí Szövetség a személyes adatok kezelése során szakmai partnereket, ún. adatfeldolgozókat vesz igénybe, amelyek a Magyar Sí Szövetség megbízásából tevékenykednek.

Az adatfeldolgozó tevékenységét a megbízásnak és a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően köteles folytatni. Az érintettel szemben a Magyar Sí Szövetség felel az adatfeldolgozó által okozott kárért.

Az adatfeldolgozó partnereket gondosan választottuk ki, akik megfelelő műszaki és szervezési intézkedésekkel gondoskodnak arról, hogy az Ön adatainak a kezelése összhangban legyen az adatvédelmi előírásokkal, és az Ön jogainak a védelme biztosítva legyen. A partnerek az átadott személyes adatokat nem használhatják fel a saját üzleti céljaikra, és az adatokat nem adhatják át harmadik felek részére.

Adatfeldolgozó igénybevételére, például, az ügyfél-elégedettség mérés során vagy marketing akciók lebonyolítása során (pl. call center, marketing ügynökség, szolgáltatások nyújtása) kerülhet sor.

 

VII. Milyen jogszabályi alapja és céljai vannak az adatkezelésünknek?

 

A személyes adatok kezelésére csak az Európai Parlament és a Tanács természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 rendelete (általános adatvédelmi rendelet) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) szabályai szerint kerül sor,

(i) a velünk megkötni szándékozott szerződés előkészítéséhez és teljesítéséhez kapcsolódóan;

(ii) amennyiben a Magyar Sí Szövetség jogos érdeke azt megkívánja (például, szerződésből vagy szerződésen kívül keletkezett követelés, ügyfél-elégedettség mérés); vagy

(iii) ha Ön az adatainak egy vagy több meghatározott célból és módon való kezeléséhez kifejezetten hozzájárult.

A fentieken túl jogszabály is kötelezheti a Magyar Sí Szövetséget bizonyos adatok kezelésére, illetve meghatározott ideig való megőrzésére.

A következő pontokban a különböző jogszabályi alapon folytatott adatkezelések eseteit, szabályait, célját és a kezelt adatok megőrzési idejét ismertetjük.

 

VII.1. A szerződés előkészítéséhez és teljesítéséhez kapcsolódó adatkezelések

 

VII.1.1. Ajánlatkérés, illetve általános érdeklődés termékekről vagy szolgáltatásokról

 

Amennyiben Ön bármilyen formában (telefonon, e-mailen, online formanyomtatvány kitöltésével, vagy személyesen) ajánlatot vagy felvilágosítást kér bármely szolgáltatásunkkal kapcsolatban, az ajánlat vagy felvilágosítás kérése során az Ön által megadott adatokat fogjuk kezelni.

Az adatkezelés célja az Ön megkeresésének, kérésének megválaszolása.

Az adatok megőrzésének időtartama: amennyiben más jellegű, hozzájáruláson alapuló adatkezeléshez Ön nem járult hozzá, az adatokat az ajánlatkérés vagy egyéb megkeresés kezeléséhez szükséges időtartamig, de legfeljebb 12 hónapig tároljuk.

VII.1.2. Ügyfélpanaszok kezelése

 

Amennyiben Ön hozzánk fordul valamely panasszal, rögzítjük adatait (név, lakcím, telefonszám, e-mail cím).

Az adatkezelés célja a panasz kezelése.

Az adatok megőrzésének időtartama: a panasz kezeléséhez, illetve a panasszal kapcsolatosan keletkezett igényekből származó követelések elévülésének ideje.

VII.2. A Magyar Sí Szövetség érdekmérlegelés útján megállapított jogos érdekén alapuló adatkezelések

 

Egyes esetekben az érintettek adatvédelemhez és személyes adataikhoz való joga és az adatkezelők jogos érdekei látszólag ütközhetnek. Ilyen esetekben az adatkezelők érdekmérlegelés útján juthatnak arra a következtetésre, hogy az adatkezelés a jogos érdekeik érvényesítése miatt szükséges. Ilyen esetben nem jogosult azonban az adatkezelő a jogos érdekén túlmenő vagy tömeges adatkezelésre.

Az érdekmérlegelés útján megállapított jogos érdek sokféle lehet, az alábbiakban tájékoztatást adunk a leggyakrabban előforduló ilyen adatkezelésekről.

VII.2.1. Kiemelt ügyfelek, partnerek üzleti vezetőinek, kapcsolattartóinak szóló exkluzív megkeresések

 

A Magyar Sí Szövetség kiemelten fontos meglévő és esetleges jövőbeli ügyfeleinek és üzleti partnereinek üzleti vezetőivel, kapcsolattartóival időről időre kapcsolatba léphet egyes üzleti vagy közéleti eseményekre szóló meghívásuk érdekében. Az ilyen megkeresések érdekében az érintett meglévő és esetleges jövőbeli ügyfelek és üzleti partnerek üzleti vezetőinek, kapcsolattartóinak személyes adatait (név, cím, telefonszám, e-mail cím, munkahely, beosztás/pozíció) kezeljük.

Az adatkezelés indoka: a meglévő és esetleges jövőbeli ügyfelek, üzleti partnerek üzleti vezetőinek, kapcsolattartóinak megkeresése exkluzív eseményekre, rendezvényekre történő meghívás érdekében.

Az adatok megőrzésének időtartama: fennálló üzleti kapcsolat esetén az ügyfélkapcsolat időtartama, valamint ennek megszűnését követően legfeljebb 1 év, reménybeli üzleti kapcsolat esetén az első kapcsolatfelvételt követő legfeljebb 5 év.

VII.2.2. Rendezvényeken készített fénykép- és videofelvételek

 

A Magyar Sí Szövetség által szervezett egyes rendezvényeken (pl. az évente megrendezett Országos Alpesi Bajnokság) fénykép- és videofelvételeket készít. A rendezvényeken készített fénykép- és videófelvételeket a Magyar Sí Szövetség megőrzi, és nyomtatott kiadványokban és/vagy a Magyar Sí Szövetség online felületein közzéteszi.

 

Az adatkezelés célja a Magyar Sí Szövetség arculatának és brandjének, ismertségének marketingtevékenységgel történő erősítése, ezzel összefüggésben a rendezvényeken fénykép- és videófelvételek készítése és felhasználása. Kezelt személyes adatok köre: az érintett képmása és hangja.

 

A személyes adatok megőrzésének ideje: az érintett tiltakozásáig.

 

VII.2.3. Szerződéses kapcsolattartók személyes adatainak a kezelése

 

A Magyar Sí Szövetség az üzleti partnereivel kötött szerződésben, illetve annak teljesítése során megadott kapcsolattartók személyes adatait (tipikusan: név, munkahelyi cím, munkahelyi e-mail, munkahelyi telefonszám) kezeli.

 

Az adatkezelés célja a szerződés végrehajtása: a Magyar Sí Szövetség a szerződéses partner által a szerződéssel összefüggésben megadott személyes adatokat kizárólag a Magyar Sí Szövetség és a szerződéses partner közötti könnyített kapcsolatfenntartás érdekében, a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében használja fel.

 

A személyes adatok megőrzésének ideje: a fenti cél megvalósulásáig, de legfeljebb a partnerrel kötött szerződés megszűnésétől számított 5 évig (amelyik a rövidebb).

 

VIII. Mik azok a sütik és közösségi pluginek, és mire szolgálnak?

 

Weboldalaink automatikusan gyűjtenek adatokat ún. sütik (cookies) alkalmazása révén. A süti egy kis méretű szöveges fájl, amely internet beállításokat tárol. Szinte minden honlap alkalmazza ezt a technológiát.

Amikor először látogat el a weboldalra, a süti automatikusan letöltődik a keresőjéből. Ha legközelebb ugyanarról az eszközről lép be a weboldalra, a sütit – és a benne foglalt információt – vagy visszaküldi a rendszer annak a weboldalnak, amely létrehozta (ún. saját süti), vagy elküldi egy másik weboldalnak, amelyhez tartozik (ún. partner süti). Így a weboldal felismeri, hogy az adott oldalt ezzel a keresővel megnyitották, és egyes esetekben módosítja a megjelenített tartalmat.

A weboldalainkon használt sütikről bővebb információt talál az egyes weboldalakon elhelyezett linkeken.

 

IX. Ki jogosult megismerni az Ön általunk kezelt adatait?

 

A kezelt adatokat a Magyar Sí Szövetség illetékes munkavállalói, valamint a jelen tájékoztatóban megjelölt adatfeldolgozók munkatársai jogosultak megismerni abban a körben, amelyben ez a feladataik ellátásához szükséges.

 

X. Melyek az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai?

 

Az érintett bármikor jogosult:

  1. tájékoztatást kérni személyes adatai kezeléséről,
  2. kérni személyes adatai helyesbítését,
  3. kérni személyes adatai kezelésének korlátozását (visszavonni hozzájárulását egyes adatkezelésekhez vagy az igényelt kapcsolattartási formát megváltoztatni),
  4. kérni személyes adatai törlését (teljes egészében visszavonni adatkezelési hozzájárulását),
  5. kérni személyes adatai más adatkezelő személyhez való továbbítását (adathordozhatóság).

Az érintett a Magyar Sí Szövetség kapcsolattartójához intézett, az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., illetve a 1101 Budapest, Kőbányai út 49. „C” ép. 2. em. sz. alatti postacímre küldött nyilatkozattal gyakorolhatja az előbbiekben felsorolt jogait.

Az érintett tájékoztatást kérhet a Magyar Sí Szövetségtől a személyes adatai kezeléséről. A Magyar Sí Szövetség 30 napon belül, írásban válaszol. A tájékoztatás ingyenes, ha a kérelmező még nem nyújtott be a Magyar Sí Szövetséghez azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet a folyó évben. Ellenkező esetben a tájékoztatás a felmerülő költségek megtérítése ellenében történik.

Az érintett kérelmezheti a Magyar Sí Szövetségnél az általa kezelt adatai helyesbítését, megjelölve a helyes adatokat. A Magyar Sí Szövetség a helyesbítést elvégzi nyilvántartásaiban, és ennek megtörténtéről értesíti az érintettet.

Az érintett bármikor korlátozás és díjfizetési kötelezettség nélkül írásban részben vagy egészében visszavonhatja a már megadott adatkezelési hozzájárulását, indoklás nélkül. A Magyar Sí Szövetség a hozzájárulás visszavonásáról történt értesítését követően haladéktalanul gondoskodik az adatkezelés megszüntetéséről, véglegesen törli nyilvántartásából a visszavonással érintett személyes adatokat, felhívja a törlésre az adatfeldolgozót és az esetleges adattovábbítással érintett személyeket, eleget tesz törvényes nyilvántartási kötelezettségének. Ez alól kivételt képeznek azok a személyes adatok, amelyeket a fentiek szerint a Magyar Sí Szövetség a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából vagy érdekmérlegelés útján megállapított jogos érdekből további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelhet.

Az érintett írásban vagy más módon kérheti a Magyar Sí Szövetségtől, hogy a Magyar Sí Szövetség által kezelt adatait az érintett által megjelölt harmadik fél adatkezelőhöz továbbítsa (adathordozhatóság). A Magyar Sí Szövetség a kérelemtől számított 30 napon belül továbbítja az adatokat, a továbbított adatokat egyben nyilvántartásából törli, és erről az érintettet értesíti.

XI. Mit tegyen, ha panasza van?

Az érintett bármikor panasszal élhet az adatkezeléssel kapcsolatban a Magyar Sí Szövetség elérhetőségein (email cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., telefon: +36-30-982-5252). Az adatvédelmi kapcsolattartó a panasz beérkezésétől számított 30 napon belül kivizsgálja a hozzá érkezett panaszokat, szükség szerint intézkedik, és a kivizsgálás eredményéről és megtett intézkedésekről értesíti az érintettet.

Amennyiben az érintett nem ért egyet a Magyar Sí Szövetség vizsgálatának eredményével, intézkedésével, vagy egyébként úgy véli, hogy személyes adatainak kezelésével összefüggésben jogsérelem éri, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; cím: 1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefonszám: +36 (1) 391-1400; fax: +36 (1) 391-1410; e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.; web: http://naih.hu) vagy az illetékes bírósághoz fordulhat (ideértve az Ön lakóhelye szerint illetékes törvényszéket).

Minden esetben javasolt a panaszt vagy megkeresést közvetlenül a Magyar Sí Szövetséghez elküldeni a fenti elérhetőségek valamelyikén, hogy a Magyar Sí Szövetség az esetleges problémát mihamarabb orvosolhassa.

  1. május 1.

 

Oldalunk cookie-kat használ. Ezen fájlok információkat szolgáltatnak számunkra a felhasználó oldallátogatási szokásairól. Honlapunkra látogatva Ön beleegyezik a cookie-k használatába. Adatvédelmi nyilatkozat.